Modificació a la redacció d'alguns temes de les oposicions lliures

Després de la publicació d'alguns temes han sorgit alguns dubtes, que han donat lloc a modificacions de la seva redacció. Continuarem informant dels temes que puguin tenir modificacions en el futur. 

1. Tema dels Òrgans de govern

On diu:

"Tema X. La Universitat de les Illes Balears. Òrgans de govern i representació col·legiats: el Claustre, el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el Consell Social. funcions. Òrgans de govern unipersonals: funcions. Règim de delegació de competències."

ha de dir:

"Tema X. La Universitat de les Illes Balears. Òrgans de govern i representació col·legiats: el Claustre, el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el Consell Social. Òrgans de govern unipersonals: Rector, Vicerectors, Gerent i Secretari general. Règim de delegació de competències."  

2. Tema de Comptabilitat Analítica

On diu:

"Tema XLa comptabilitat analítica, aplicació a la UIB."

ha de dir

"Tema XL'aplicació a la UIB de la comptabilitat analítica." 

3. Tema de la Llei de Contractes del Sector Públic

On diu:

"Tema X. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Classificació dels contractes. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, preu del contracte i la seva revisió. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. Normes generals de l’adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques."

ha de dir:

"Tema X. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Qualificació dels contractes. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, preu del contracte i la seva revisió. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. Normes generals de l’adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques."

 

Data de publicació: 01/08/2018