Informació important sobre les oposicions lliures

Us informam de l'estat actual de les negociacions sobre les oposicions lliures. 

1. Places

Amb l’entrada en vigor dels Pressuposts Generals de l’Estat el dia 4 de juliol, s’ha produït un increment molt important de la quantitat de places que es convocaran a oposició pel torn lliure. Entre les quatre darreres ofertes d'ocupació pública i la nova taxa addicional d'estabilització derivada dels Pressuposts, se convocaran més de 100 places. Això vol dir, al voltant el 60 per cent de les places ara ocupades interinament.

Encara no han finalitzat les negociacions sobre la distribució de places entre cossos, grups i especialitats, però sí que hi ha un principi d’acord, que encara pot sofrir variacions. Us comunicarem la resta d’informació i les possibles modificacions tot d’una que sigui possible.

En aquest moment:

  • Dels Cossos Generals: es convocaran al menys 40 places del subgrup C2
  • Dels Cossos Específics:
    • Del subgrup C2 es convocaran places de tots els cossos i especialitats on hi ha interins
    • Pel que fa a la resta de subgrups, es convocaran places dels cossos de Biblioteca i Arxiu, TIC i d'Altres Serveis
    • Pel cos d'Altres Serveis, s’està treballant en agrupar places per requisit de titulació o de perfils relacionats, perquè es puguin convocar les places per agrupació. 

2. Distribució de la puntuació final

Per garantir la seguretat jurídica i evitar impugnacions, el 60 per cent de la puntuació final correspondrà a la fase d’oposició, i la resta a la fase de concurs. 

3. Proves

S’ha arribat a un principi d’acord també sobre les proves que conformaran la fase d’oposició: haurà una prova tipus test i altres proves de tipus teoricopràctic. 

4. Aclariments de temes

Els propers dies publicarem correccions a la redacció d’alguns temes, amb el benentès que s'hi podrien fer petites modificacions.

Data de publicació: 30/07/2018