Comunicat abans de partir de vacances

Benvolguts companys i companyes, 

Abans de partir de vacances volem compartir amb vosaltres les darreres novetats de la CRPAS i les seves negociacions:

— Durant aquests dos anys hem rebut els vostres suggeriments sobre possibles qüestions a millorar en el barem i altres qüestions dels concursos i els farem extensius a Gerència. Per això hem triat els nostres representants en una comissió mixta per a la negociació del proper concurs de trasllat, i esperam començar les negociacions al més aviat possible.

— Al Consell de Govern del passat dilluns 24 de juliol de 2017, atesa una pregunta d’un membre de la Comissió, el Rector va renovar el seu compromís de continuar demanant a l’Estat, a través de la CRUE i altres organismes interuniversitaris, que s’inclogui el personal d’administració i serveis en els mecanismes d’estabilització d’interins dels Pressuposts Generals de l’Estat 2018. Aquest fet té especial rellevància, atès que l’any 2018 a la UIB s’hauran de convocar oposicions lliures per cobrir les places acumulades d’oferta pública dels anys 2015, 2016 i 2017. També hem triat els nostres representants en una comissió mixta per a la negociació d’aquestes oposicions.

— Ens hem reunit el passat dimecres 26 de juliol amb el director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior per demanar la signatura del conveni de finançament de la carrera professional i tractar el tema del pressupost 2018.

— Vàrem rebre dues companyes, dels serveis administratius i del SAGA, per tractar del tema de les vacances durant l'agost. La CRPAS ha recollit les seves preocupacions i de cara al calendari laboral de 2018 demanarem a Gerència, com hem fet els darrers anys, més flexibilitat amb les vacances, de tal manera que no es fixi un període obligatori de vacances per a tot el PAS a l'agost. Però, a la vegada, demanarem que s'organitzin els serveis centrals i serveis administratius de manera que es possibiliti que qui ho necessiti gaudeixi de les vacances al mes d'agost, tenint en compte les necessitats del servei però també la conciliació de la vida familiar i laboral.

— Hem demanat a Gerència que s’apliqui al més aviat possible la pujada salarial de l’1 per cent aprovada als Pressuposts Generals de l’Estat 2017.

— Estam estudiant el darrer acord de vacances publicat per als serveis generals de la CAIB, per si hi ha qualque millora que puguem demanar a Gerència respecte al nostre acord.

— Segons ens han informat, el pagament de l'acció social es farà efectiu a l’agost. A més, negociam un nou acord i defensam que les quantitats vagin en relació amb les retribucions del sol·licitant.

— S'ha acceptat la proposta que tot el personal jubilat de la UIB pugui aprofitar els preus especials per a la comunitat universitària de CampusEsport. Agraïm a la Fundació la predisposició total i l’entusiasme amb què ha acollit la proposta.

 

Desitjam que tingueu bones vacances i que descanseu per tornar amb forces renovades, com farem nosaltres per continuar lluitant pels drets del PAS.

 

Data de publicació: Fri Jul 28 16:53:00 CEST 2017